Voordelen

 • Tot 20% meer omzet
 • Daling van de marketingkosten
 • Meer tevreden klanten
 • Klanten bevelen nieuwe klanten aan
 • Verhoging van SEO (Google traffic)
meer lezen »

Onze service

 • Echte klant- & productbeoordelingen
 • Integratie in Google AdWords
 • Aanbevelingen in  facebook  twitter
 • Widget met feedback voor uw website
 • 5 Sterne voor uw website
meer lezen »

Highlights

 • "eKomi is een
  van de beste
  E-Commerce tools"

  Internet world Business, 04/09
 
 
 

Privacybeleid

eKomi Ltd., Markgrafenstr. 11, 10969 te Berlijn, HRB 114654 B (Berlijn-Charlottenburg), Bondsrepubliek Duitsland is, tenzij zij optreedt als opdrachtverwerker in het kader van de eKomi-service, verantwoordelijk voor de verwerking van persoongebonden gegevens.

1. Het gebruik van website van eKomi

Het gebruik van onze website is in principe mogelijk zonder het verstrekken van persoonsgegevens. Indien op onze websites persoonsgegevens (bv. naam, adres of e-mailadres) worden verzameld, dan gebeurd dit, indien mogelijk, altijd op vrijwillige basis. De wettelijke grondslag voor de verwerking van de persoonsgebonden gegevens is art. 6 lid 1 sub a van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van de EU. Degenen die via eKomi willen beoordelen kunnen via de certificaatpagina’s die door eKomi ter beschikking zijn gesteld een beoordelingslink aanvragen indien geen beoordelingslink is ontvangen en de aanvraag met betrekking tot de communicatieregels gerechtvaardigd is. De transactie en de aanvraag dient aan de hand van een rekening of een dergelijk document te worden geverifieerd. De informatie die voor de verificatie niet relevant zijn kan gecensureerd worden. De verstrekte documenten worden naderhand vernietigd - deze gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet aan derden verstrekt. We wijzen erop dat er tijdens een gegevensoverdracht via het internet (bv. Via de communicatie per e-mail) veiligheidsleemten kunnen optreden. Een leemtevrije beveiliging van gegevens gericht tegen onrechtmatig toegang door derden is niet geheel mogelijk. Het gebruik van de contactgegevens door derden die in het kader van de wettelijk verplichte colofoon openbaar zijn gemaakt voor niet-gewenste reclame- en informatiedocumentatie-doeleinden is ten strengste verboden. De exploitant van de website behouden zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen in geval van ongewenste verzending van reclame via spam-mails enz.

2. Het gebruik van IP-adressen en locaties

Wanneer u de eKomi-website bezoekt, registreren wij het IP-adres en de browserinstellingen van uw computer. Het IP-adres is een numerieke identificatie van de computer die wordt gebruikt om toegang te krijgen tot de website. De browserinstellingen kunnen informatie bevatten over het type browser dat u gebruikt, de taal van de browser en de tijdzone. Wij verzamelen deze informatie zodat we de computer kunnen traceren die wordt gebruikt in gevallen van misbruik of onwettige handelingen met betrekking met de toegang tot of het gebruik van onze website of onze diensten. We gebruiken ook het IP-adres om uw geschatte locatie (op stadsniveau) te bepalen, zodat we weten welke van onze algemene voorwaarden van toepassing zijn op uw gebruik van onze website of services.

3. Nieuwsbrieven en notificatiemails

 • a. eKomi klanten

  We verzamelen de gegevens van klanten die ons op de hoogte stellen dat zij onze nieuwsbrief of meldingen over hun account willen ontvangen - bijvoorbeeld de ontvangst van de rekening. Als u niet langer gebruik wilt maken van deze service, kunt u zich inloggen in uw klantenportaal en de instellingen wijzigen óf contact met ons opnemen via dataprotection@ekomi.de.

 • b. Endklanten via onze klanten

  Onze klanten fungeren als opdrachtgever en dus verantwoordelijk volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) voor naleving van de voorschriften voor gegevensbescherming. Het bedrijf is ook verantwoordelijk voor:

  • i. voor de manier waarop eindgebruikers worden aangesproken en worden ingelicht over de mogelijkheid om sterrenscores en beoordelingen in te dienen en voor het inwinnen van de benodigde toestemmingsverklaringen van de eindgebruikers;

  • ii. voor het controleren van de wettigheid van de reclame (met inbegrip van de aard en wijze) met de sterrenscore en beoordelingen over de onderneming en haar producten en servies, met name in verband met de geldende concurrentie- en reclamewetten (bv. de geneesmiddelenreclamewet);

  • iii. voor het controleren van de naleving van andere wettelijke bepalingen van de concurrentie-, privacy- en overige wetten, en voor het inwinnen van de toestemmingsverklaringen van eindgebruikers.

  EKOMI IS GEVRIJWAARD VAN SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT HET SCHENDEN VAN DE HIERBOVEN VERMELDE PLICHTEN.

4. De aard en doel van de gegevensverwerking

De aard en het doel van de verwerking van persoongebonden gegevens door ons is het resultaat van het contract met onze klant. Dit omvat onder meer de volgende activiteit(en) en doel(en).

 • a. Verzamelen van beoordelingen

 • b. Verwerking van beoordelingen

 • c. Marketingdiensten (inclusief SEO-optimalisatie) en reputatiemanagement (inclusief het leveren van certificaatpagina's, zegels en bekroningen)

 • d. Gegevensverzameling, analyse en verwerking van de verzamelde gegevens als onderdeel van de service. Vraag rechtstreeks bij onze klant/opdrachtgever om informatie over de gebruikte categorieën. Als onderdeel van de informatieplichten, verstrekt eKomi informatie aan geautoriseerde personen. Aanvragen kunt u indienen via dataprotection@ekomi.com

5. De categorieën van de personen waarvan data verwerkt worden

De volgende categorieën waarvan eKomi gegevens verwerkt:

 • a. opdrachtgevers

 • b. geinteresseerden

 • c. eindklanten

 • d. Medewerkers die namens onze klanten zijn gecontacteerd om beoordelingen in te dienen

 • e. Geïnteresseerde partijen, eindklanten of medewerkers van onze klanten, die gegevens verstrekken om beoordelingen te kunnen indienen.

Vraag rechtstreeks bij onze klant/opdrachtgever voor informatie over de gebruikte categorieën. Als onderdeel van de informatieplichten, verstrekt eKomi informatie aan geautoriseerde personen. Aanvragen kunt u indienen via dataprotection@ekomi.com

6. De soort van persoongebonden gegevens

De volgende categorieën persoonsgebonden gegevens worden conform het contract met onze klanten:

 • a. Persoongebonden gegevens (naam, aanhef, titel/academische graag, geboortedatum)

 • b. Contactgegevens (e-mailadres, telefoonnummer, adres)

 • c. Contractgegevens (contractdetails, diensten, klantnummer)

 • d. Medewerkerdata

 • e. Foto's

 • f. Video’s

 • g. Elektronische communicatiegegevens (IP-adres, toegang tot webpagina's, details van het gebruikte apparaat, besturingssysteem en browser

 • h. Details (maat, haarkleur, etc.)

Vraag rechtstreeks bij onze klant/opdrachtgever om informatie over de overgedragen gegeens Als onderdeel van de informatieplichten, verstrekt eKomi informatie aan geautoriseerde personen. Aanvragen kunt u indienen via dataprotection@ekomi.com

7. De opslag en de verwijdering van gegevens

Persoongebonden gegevens die worden vermeld in een beoordeling worden onleesbaar gemaakt door het Customer Feedback Management Team conform onze communicatieregels; de persoongebonden gegevens zijn alleen voor systeembeheerders en de teamleider van Customer Feedback Management Team toegankelijk en worden op het moment van beëindiging van het contract uit eKomi systemen verwijderd.

Persoonlijke gegevens die beschikbaar worden gesteld als onderdeel van de klantendialoog door de betrokkenen zullen op het moment worden op het moment van beëindiging van het contract uit eKomi systemen verwijderd.

Persoonlijke informatie die door personen zijn verzonden als onderdeel van een klacht of een linkaanvraag zal op het moment worden op het moment van beëindiging van het contract uit eKomi systemen verwijderd.

Na voltooiing van de opdracht van de klant door eKomi, is eKomi verplicht alle in haar bezitzijnde persoongebonden gegevens, documenten, verwerkingen en resultaten die gerelateerd zijn aan de contractuele relatie, gegeven aan de klant, alsmede de bescherming van gegevens en beveiliging van gegevens compliant en in overeenstemming met de instructies van de cliënt te verwijderen. Dit geldt ook voor alle gegevensback-ups op eKomi. Dit is niet van toepassing op gegevens die zijn gegenereerd in verband met een service van een derde partij in opdracht van de klant (zoals Google Feed); deze worden verwijderd in conform met de richtlijnen na het eindigen van het contract van de klant. Zelfs gegevens die volgens de overeenkomst van de klant eigendom van eKomi zijn geworden, worden na afloop van het hoofdcontract niet verwijderd, maar wel in overeenstemming met de geldende voorschriften voor gegevensbescherming opgeslagen.

8. Informatie met betrekking tot minderjarigen

onze website is niet bedoeld voor kinderen. Indien u vaststeld dat een minderjarige onder de 13 jaar persoonsgebonden gegevens achtergelaten heeft willen wij u verzoeken om zsm met ons contact op te nemen.

9. Verwerking en overdracht van persoonsgegevens naar regio's buiten de EU

We gebruiken externe bedrijven voor het onderhoud van de technische werking van onze website en services. Deze bedrijven zijn verwerkers van persoonlijke gegevens waarvoor wij de verantwoordelijken met betrekking tot gegevensbescherming zijn. Door akkoord te gaan met dit beleid bevestigd voor de gegevens, waarvoor u verantwoordelijk bent voor de bescherming, verwerkt kunnen worden door dezelfde verwerkers.

We hebben contracten met onze gegevensverwerkers en hierin is vastgelegd dat ze alleen op onze instructie mogen handelen. Door akkoord te gaan met dit beleid, geeft u ons toestemming om de gegevensverwerkers dergelijke instructies voor verwerking van gegevens te geven in overeenstemming met deze richtlijn en met het oog op gebruik van onze site.

Onze gegevensverwerkers hebben de gepaste technische en organisatorische maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de informatie niet per ongeluk of illegaal vernietigd worden, verloren gaan, beschadigd raken, bekendgemaakt worden aan onbevoegden, misbruikt of anderszins bewerkt worden - hetgeen in strijd is met de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Op uw verzoek en tegen een eventuele vergoeding van de dan geldende uurtarieven van de gegevensverwerker kunnen zij de informatie verstrekken waaruit blijkt dat zij de hierboven genoemde technische en organisatorische maatregelen hebben genomen.

Sommige van deze gegevensverwerkers en derde dienstverleners bevinden zich buiten de Europese Unie, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. U geeft ons toestemming om verwerkers in niet-veilige derde landen, op voorwaarde dat er een wettelijk kader de overdracht van uw persoonlijke gegevens regelt en voor een adequate bescherming van deze gegevens zorgt, bijvoorbeeld wanneer de gegevensverwerker deel van de EU-US Privacy Shield is.

10. Verantwoordelijke functionaris voor gegevensbescherming

eKomi bevestigd dat wij conform art. 37 AVG en, indien van toepassing, in conform met § 38 BDSG een functionaris voor gegevensbescherming hebben aangevraagd die op naleving van de regels inzake gegevensbescherming en beveiliging van gegevens controleert. Onze functionaris voor gegevensbescherming is momenteel:

11. Het gebruik van cookies

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken gebruiken we op verschillende pagina's zogenaamde “cookies”. Dit zijn kleine tekstbestanden die op uw pc, laptop of dergelijke worden opgeslagen en die bepaalde instellingen en gegevens opslaan voor uitwisseling met ons systeem via uw browser.

Enkele van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van uw surfsessie, m.a.w. na het sluiten van uw browser, gewist. Andere cookies blijven op uw apparaat staan en zorgen ervoor dat onze systemen uw browser bij uw volgende bezoek herkennen.

Cookies bevatten geen persoonsgebonden gegevens en kunnen daarom niet met een specifieke gebruiker in verband worden gebracht. Houdt er rekening mee dat bepaalde cookies reeds worden opgeslagen op het moment dat u onze website opent. U kunt uw browser zo instellen, dat u een melding ontvangt wanneer de cookies worden opgeslagen en dat u kunt beslissen om de cookies geval per geval te accepteren, in bepaalde gevallen te accepteren of altijd te weigeren. Indien u de cookies niet wilt accepteren kan dit de functionaliteit van onze website beperken.

Hieronder vindt u informatie over de door ons gebruikte cookies en de instellingsopties van uw browser.

 • 1. Noodzakelijke cookies

  Deze cookies zijn noodzakelijk voor de werking van onze website. Dit zijn bijvoorbeeld cookies die ervoor zorgen dat u zich kunt aanmelden in het klantenbereik of dat u producten in de winkelmand kunt leggen.

 • 2. Analytische / performance-cookies

  Met deze cookies kunnen gegevens over het gebruiksgedrag van onze bezoekers anoniem worden verzameld. Deze gegevens worden dan door ons geanalyseerd om bijvoorbeeld de werking van de website te verbeteren en u interessante aanbiedingen te tonen.

 • 3. Functionele cookies

  Deze cookies worden voor bepaalde functionaliteiten van onze website gebruikt, bijvoorbeeld om een betere navigatiestroom op onze website voor te stellen of om u gepersonaliseerde en relevante informatie te tonen.

De cookie-instellingen in uw browser kunnen individueel worden ingesteld. Elke browser (bv. Internet Explorer ™, Chrome™, Firefox™, Safari™ of Opera™) gebruikt een andere methode voor het beheren van cookie-instellingen. Deze methode wordt beschreven in het hulpmenu van elke browser, waar u een toelichting kunt lezen over hoe u de cookie-instellingen kunt wijzigen.

Google Double Click Cookie

In het kader van het gebruik van Google Analytics (zie hieronder), gebruikt deze website ook de zogenaamde Double Click Cookies, die ervoor zorgen dat onze systemen uw browser herkennen wanneer u ook andere websites bezoekt. De door deze cookie verzamelde gegevens over uw bezoek aan de website worden naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt bovendien door de activering van de IP-anonimsering op onze website ingekort voordat de gegevens worden verzonden vanuit de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die lid zijn bij de overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Het IP-adres dat in het kader van Google Analytics door uw browser werd verzonden wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google.

Google zal deze gegevens gebruiken om verslagen op te stellen over de websiteactiviteiten en om andere services in verband met het websitegebruik te leveren. Ook zal Google deze gegevens aan derden overdragen indien dit wettelijk verplicht is of indien derde partijen deze gegevens in opdracht van Google bewerken. U kunt het gebruik van cookies door Google deactiveren door dit op de website van Google in te stellen. U kunt het gebruik van cookies door derde partijen ook deactiveren met behulp van: Deactiveringspagina van het Network Advertising Initiative. U kunt de plaatsing van cookies ook verhinderen door uw browser daartoe in te stellen, maar we wijzen erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken.

Google Tag Manager

Om services voor gebruiksgebaseerde reclame te beheren, gebruiken we Google Tag Manager. Deze tool zelf is een cookievrij domein en verzamelt geen persoonsgegevens. Deze tool zorgt eerder voor het activeren van andere tags die onder bepaalde omstandigheden gegevens van u verzamelen (zie hierboven). Wanneer u bepaalde domeinen of cookies heeft gedeactiveerd dan blijven deze tracking-tags, die door Google Tag Manager geplaatst zijn, bestaan.

Opslag van persoonsgebonden gegevens

We slaan alle gegevens op die u tijdens een demo-verzoek verstrekt (ook bij stopzetting) en bij het abonneren op onze service en/of het gebruiken van onze services. U kunt ons bijvoorbeeld in het kader van een aanschaf en/of het gebruik van onze services of bij de aanschaf van een product uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer verstrekken. Wanneer u een abonnement voor onze service aanschaft, zich inschrijft op onze nieuwsbrief, services koopt en/of gebruikt, of contact opneemt met onze klantendienst of technische helpdesk kan het zijn dat u een formulier moet invullen waarin persoonsgebonden gegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer moeten worden verstrekt. Deze gegevens worden in onze databank opgeslagen.

Verklaring inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Google +1

Informatie verzamelen en delen: met de knop +1 van Google kun je informatie wereldwijd plaatsen. De knop Google + 1 biedt u en andere gebruikers gepersonaliseerde inhoud van Google en onze partners. Google slaat zowel de informatie op die u een +1 geeft voor een stukje inhoud en informatie over de pagina die u hebt bekeken toen u op +1 klikte. Uw + 1's kunnen naast uw profielnaam en foto worden weergegeven in Google-services, zoals zoekresultaten of in uw Google-profiel, of elders op websites en advertenties op internet. Google registreert informatie over uw + 1-activiteit om de services van Google voor u en anderen te verbeteren. Als u de Google + 1-knop wilt gebruiken, heeft u een wereldwijd zichtbaar, openbaar Google-profiel nodig met ten minste de naam die voor het profiel is gekozen. Deze naam wordt gebruikt voor alle Google-services. In sommige gevallen kan deze naam ook een andere naam vervangen die u gebruikte bij het delen van inhoud via uw Google-account. De identiteit van het Google-profiel kan worden weergegeven aan gebruikers die uw e-mailadres kennen of andere identificerende informatie van u hebben. Gebruik van de verzamelde informatie: naast het hierboven beschreven gebruik, wordt de door u verstrekte informatie gebruikt in overeenstemming met het toepasselijke privacybeleid van Google. Google kan beknopte statistieken over de + 1-activiteit van gebruikers publiceren of deze delen met gebruikers en partners, zoals uitgevers, adverteerders of gelieerde websites.

Verklaring inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van Twitter

Op onze website zijn functies van de service Twitter verwerkt. Deze functies worden geleverd door Twitter Inc., 795 Folsom St., Suite 600, te San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten. Door Twitter en de "Re-Tweet" -functie te gebruiken, worden de websites die u bezoekt gekoppeld aan uw Twitter-account en gedeeld met andere gebruikers. Deze gegevens worden ook verzonden naar Twitter. Wij wijzen erop dat wij als aanbieder van de website niet op de hoogte zijn van de inhoud van de verzonden gegevens en het gebruik ervan door Twitter. Zie het Twitter-privacybeleid op http://twitter.com/privacy voor meer informatie. U kunt uw privacy-instellingen op Twitter wijzigen via de accountinstellingen op http://twitter.com/account/settings.

Verklaring inzake gegevensbescherming met betrekking tot het gebruik van LinkedIn

U kunt Plug-ins van het LinkedIn social network of LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, te CA 94043, Verenigde Staten (hierna "LinkedIn") op onze site vinden. U kunt de plug-ins van LinkedIn herkennen aan het bijbehorende logo of de "Recommend-Button". Houdt er rekening mee dat wanneer u onze website bezoekt, de plug-in een verbinding tot stand brengt tussen uw respectieve internetbrowser en de LinkedIn-server. LinkedIn wordt geïnformeerd dat onze website is bezocht met uw IP-adres. Als u op de "Recommend-knop" van LinkedIn klikt en u tegelijkertijd bent ingelogd op uw LinkedIn account heeft u de mogelijkheid om inhoud van onze website te koppelen aan uw profielpagina op LinkedIn-profiel. Door dit te doen, staat u LinkedIn toe om uw bezoek aan onze website aan u of uw gebruikersaccount toe te wijzen. Wij hebben geen kennis van de inhoud van de ingediende gegevens en het gebruik ervan door LinkedIn verkrijgen. Ga naar LinkedIn voor meer informatie over het verzamelen van de gegevens en uw juridische opties, evenals over het instellen van opties. Deze zijn beschikbaar op http://www.linkedin.com/static?key=privacy_policy&trk=hb_ft_priv.

Facebook Retargeting

Onze website maakt gebruik van social plug-ins van facebook.com die worden beheerd door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, te CA 94304, Verenigde Staten. De plug-ins zijn gemarkeerd met een Facebook-logo of de toevoeging "Facebook Social Plugin". Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de Facebook-servers. De inhoud van de plug-in wordt rechtstreeks door Facebook naar uw browser verzonden en door hem in de website opgenomen. Door de plug-ins te integreren, ontvangt Facebook de informatie die u op de betreffende pagina van onze website hebt bekeken. Als u bent aangemeld bij Facebook, kan Facebook het bezoek aan uw Facebook-account toewijzen. Als u bijvoorbeeld met de plug-ins werkt, op de knop "Vind ik leuk" drukt of een opmerking achterlaat, wordt de overeenkomstige informatie rechtstreeks vanuit uw browser naar Facebook verzonden en daar opgeslagen. Het doel en de reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en uw rechten en manieren om uw privacy te beschermen, kunt u het privacybeleid van Facebook raadplegen. Als u niet wilt dat Facebook via onze website gegevens over u verzamelt, kunt u zich bij Facebook afmelden voordat u onze website bezoekt. Wij hebben geen invloed op de omvang van de gegevens die Facebook verzamelt met behulp van deze plug-in en informeren onze gebruikers overeenkomstig onze kennis. Doel en reikwijdte van het verzamelen van gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van gegevens door Facebook en de desbetreffende rechten en manieren om privacy te beschermen, verwijzen wij u naar het privacybeleid van Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/.

Het gebruik van Google Analytics voor websiteanalyse

Onze website maakt gebruik van Google Analytics, een websiteanalyse-service van Google Inc. (www.google.nl). Deze analyse-tool plaatst cookies die een analyse van het gebruik van de website mogelijk maken. De door deze cookie verzamelde gegevens over uw gebruik van de website worden meestal naar een server in de Verenigde Staten gestuurd en daar opgeslagen. Er is door de Europese Commissie geen adequaatheidsbeschikking voor de Verenigde Staten (VS) opgesteld in de zin van artikel 45, lid 1 AVG. Google Inc. is echter gecertificeerd onder het EU-uS-Privacy Shield met als gevolg dat de uitwisseling van deze data is toegestaan op grond van art. 46, lid 2, sub f AVG (Besluit (EU) 2016/1250 van de Europese Commissie van 12 juli 2016 ). Bij Google Analytics wordt bovendien het IP-adres - door het gebruik van IP-anonimisering op onze website - ingekort voordat de gegevens worden verzonden vanuit de lidstaten van de Europese Unie of andere staten die partij zijn bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de Verenigde Staten gestuurd en daar ingekort. Het door uw browser verzonden geanonimiseerde IP-adres in het kader van Google Analytics wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. In opdracht zal Google deze gegevens gebruiken om het gebruik van de website te analyseren om verslagen op te stellen over de websiteactiviteiten en om andere services in verband met het website- en internetgebruik aan ons te leveren.

U kunt de opslag van cookies ook verhinderen door uw browser daartoe in te stellen, maar we wijzen erop dat u in dat geval mogelijk niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt bovendien het verzamelen van de door het cookie geproduceerde gegevens over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) door Google en de bewerking van deze gegevens door Google voorkomen door de via de onderstaande link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

U kunt ook op deze link klikken om het verzamelen van gegevens door Google Analytics op deze website in de toekomst te voorkomen. Daarbij wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat geplaatst. Wanneer u uw cookies verwijdert, dient u opnieuw op de link te klikken.

Indienen van een aanvraag

Persoonsgegevens worden verzameld wanneer u ons deze gegevens vrijwillig verstrekt in het kader van een aanvraag of bij aanmelding voor onze services. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u de gewenste informatie of services te bieden, m.a.w. uw gegevens worden alleen opgeslagen en bewerkt wanneer dit absoluut noodzakelijk is om uw aanvraag te beantwoorden of om de contractuele relatie uit te voeren.

Live-chat-tool Intercom

Wanneer u voor uw aanvraag de live-chat-tool gebruikt, dan worden de daar door u vrijwillig verstrekte gegevens (naam, e-mailadres, bericht) bij onze serviceaanbieder Intercom Inc. opgeslagen en uitsluitend voor het beantwoorden van uw verzoek door ons daar bewerkt en vervolgens gewist. Intercom Inc. is gecertificeerd conform het Privacy Shield tussen de EU en de VS en tussen Zwitserland en VS. Meer informatie hierover vindt u via EU-U.S. and Swiss-U.S. Privacy Shield Policy. Overig gebruik van de verstrekte gegevens aan Intercom vindt niet plaats.

12. Veranderingen van deze richtlijnen

We behouden ons het recht voor deze richtlijnen te wijzigen. Als wij wezenlijke wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we het op onze website of elders plaatsen, zodat u de mogelijkheid hebt om de wijzigingen te bekijken voordat ze van kracht worden. Uw voortdurende gebruik van onze website na het plaatsen van de wijzigingen of het melden van voorgestelde wijzigingen aan het beleid betekent dat u deze accepteert en instemt met het bijgewerkte beleid.

13. Overige toelichtingen

In aanvulling op het bovenstaande zullen we uw persoonlijke informatie bekendmaken aan de volgende partijen en in de volgende omstandigheden:

 • a. Derden en dergelijke in opdrachtegegeven diensten, adviseurs en andere dienstverleners om hen in staat te stellen namens ons diensten te verlenen,

 • b. eKomi-dochterondernemingen en andere bedrijven binnen de eKomi Group,

 • c. Om de naleving van de geldende wetten te waarborgen en te garanderen om te reageren op klachten en juridische acties (met inbegrip van onder andere dagvaarding of een gerechtelijk bevel) of op claims van openbare en nationale overheden,

 • d. om contacten te onderhouden met toezichthouders en overheidsinstanties, waaronder Trading Standards, The Competition and Markets Authority en de Deense consumentenvertegenwoordiger en om samen te werken bij onderzoeken of klachten,

 • e. Derden in verband met de handhaving van onze gebruiksvoorwaarden en beleid,

 • f. Derden ter bescherming van onze onderneming of die van onze gelieerde ondernemingen,

 • g. Derden om ons in staat te stellen gebruik te maken van eventuele oplossingen en om eventuele schade te beperken;

 • h. Derden om vermeende of feitelijke ongepaste handelingen te onderzoeken, zoals: Bedrog of misbruik van onze website, onderzoek, preventie of actie hiertegen,

 • g. Derden in het geval van fusies, overnames, desinvesteringen, joint ventures, opdrachten, overschrijvingen of andere wijzen van vervreemding van het geheel of delen van ons bedrijf en onze activa (inclusief in verband met een faillissement of soortgelijke procedures).

14. Informatie voor aanvragers bij eKomi

Wanneer u solliciteert naar een baan bij eKomi, wordt persoonlijke informatie verzameld als onderdeel van het aanvraagproces. De gegevens die u aan ons levert als onderdeel van uw aanvraag, uitsluitend geleverd ten behoeve van het vullen van de geadverteerde positie en het testen en de verwerking van uw sollicitatie. Na voltooiing van het sollicitatieprocess ten opzichte van de aangeboden positie worden deze gegevens geblokkeerd voor verder gebruik en verwijderd; Tenzij u schriftelijk hebt ingestemd met het gebruik van de gegevens voor toekomstig contact. We zetten onder andere het assessmenttool Plum.io (https://plum.io/) voor de kwalificatie van de sollicitanten. Plum.io is de verantwoordelijke instantie in deze context. Deelname aan de Assessment Tool is vrijwillig.

15. Verweer; Intrekking van toestemming; Rechten

U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van persoongebonden gegevens voor reclamedoeleinden. Verder hebt u het recht op toegang tot de respectieve persoongebonden gegevens en kunt u de verwerking intrekken of beperken. U kunt dit doen door contact op te nemen met eKomi Ltd, Markgrafenstr. 11, 10969 Berlijn, Bondrepubliek Duitsland of via dataprotection@ekomi.de. Intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de legitimiteit van de verwerking die heeft plaatsgevonden totdat wij uw aanvraag hebben ontvangen. Zonder uw toestemming kunt u mogelijk niet langer deelnemen aan onze elektronische communicatie of kunt u geen informatie van ons ontvangen. Buiten dat, heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit in de Europese Unie.